Čistenie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd – pod týmto súhrnným názvom rozumieme všetky produkty týkajúce sa danej problematiky. (viac sa dozviete po kliknutí na jednotlivé farebné odkazy)

V prípade, že sa rozhodnete riešiť čistenie odpadových vôd vo “vlastnej réžií” – teda nie ste napojení na kanalizačnú sieť, alebo nemáte možnosť sa na ňu napojiť, vtedy si musíte vyžiadať k tomuto zámeru vyjadrenie od Obvodného úradu životného prostredia ako orgánu štátnej vodnej správy, na podklade ktorého,  príslušný stavebný úrad začne územné konanie a so zámerom vydať územné rozhodnutie o stavebnom povolení pre Čističku odpadových vôd

 

K stavebnému povoleniu pre Čističku odpadových vôd je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu so zakreslenou ČOV, ktorá obsahuje:

 1. technickú správu
 2. situáciu
 3. pozdĺžny profil
 4. technickú správu čov od výrobcu
 5. uloženie kanalizačných rúr
 6. návrh riešenia odtoku vyčistenej vody (trativod, drenážne potrubie, vodný tok, recyklácia alebo spätné využitie v domácnosti)
  • žiadosť o vydanie stavebného povolenia
  • povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie stavby a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (OÚŽP)
  • správny poplatok k žiadosti o vydanie stavebného rozhodnutia
  • stanovisko  príslušnej obce alebo mesta
  • originál listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, alebo preukázanie iných práv k dotknutým pozemkom (nájomná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)

Ku kolaudačnému rozhodnutiu je potrebné doložiť:

 • prevádzkovo-manipulačný poriadok – (súčasťou čov)
 • zápis o skúške vodotesnosti nádrže – (súčasťou čov)
 • zmluva o budúcej zmluve o pozáručnom servise – (obvykle sa vyžaduje, dodá výrobca)
 • doklad o zaškolení obsluhy čov – (dodá výrobca pri spustení čov do prevádzky, po zaškolení obsluhy)