Obehové hospodárstvo

Spôsob, akým v súčasnosti  ľudstvo využíva svoje  zdroje, nie je trvalo udržateľný. Spotrebúvame a ťažíme viac surovín, ako je naša planéta schopná v dlhodobom horizonte poskytnúť. Do roku 2050 bude na celom svete okolo  6 až 7 miliárd spotrebiteľov strednej triedy, v dôsledku čoho sa zvýši tlak na spotrebu a na životné prostredie.  Na to aby však bol súčasný moderný život  udržateľný, keď si vyžaduje stále väčšie vymoženosti, musíme radikálne zmeniť myslenie a prejsť od odpadového hospodárstva, ktoré produkuje veľké množstvo odpadov, ktoré hoci by sa dali recyklovať končia nevyužité na skládkach, k obehovému hospodárstvu. Odpadové hospodárstvo bude musieť prejsť radikálnou reformou, pretože osud tejto planéty máme v rukách práve teraz. Stačí sa pozrieť na používanie plastov, ktoré sa recyklujú len v malej miere a mnohé plastové výrobky končia v oceánoch a moriach, kde spôsobujú vážne škody.  Podľa Hansa Bruyninckxa, výkonného riaditeľa agentúry EEA  (európska enviromentálna agentúra) Európska únia a ďalšie krajiny vo svete dosahujú výrazné pokroky v boji proti zmene klímy znížením emisií uhlíka. Preukázali sme, že obmedzenie emisií nemá negatívny vplyv na hospodársky rast, práve naopak. Od roku 1990 vzrástol hrubý domáci produkt EÚ o 50 %, pričom emisie skleníkových plynov sa znížili o 24 %. Zapája sa čoraz väčší počet ľudí tým, že spoločne využívajú automobily (car-sharing), znižujú svoju spotrebu energie alebo recyklujú a triedia odpadky z domácnosti. Sú to dobré kroky, vieme však, že tieto opatrenia nebudú stačiť na to, aby sme vytvorili nízkouhlíkovú budúcnosť alebo splnili dlhodobý cieľ Európskej únie, ktorým je „dobrý život v rámci možností našej planéty“.

Prečo potrebujeme prechod na obehové hospodárstvo?

 

– rastúci dopyt po surovinách a nedostatok zdrojov- neobnoviteľné zdroje majú svoje limity a keďže populácia stále rastie, zvyšuje sa aj dopyt.

– závislosť na iných krajinách – keďže niektoré krajiny nemajú dostatok vlastných zdrojov surovín, sú závislé na iných krajinách

– dopad na klímu planéty – ťažba a používanie nerastných surovín má veľký dopad na životné prostredie, zvyšuje spotrebuje energie a produkciu CO2 .Rozumnejšie používanie surovín môže znížiť emisie CO2

V čom spočívajú výhody obehového hospodárstva?

 

Opatrenia ako predchádzanie produkcii odpadu, ekodizajn, opätovné použitie, by mohli ušetriť  EÚ cez 600 miliárd v čistom, čo je zhruba 8% ročného obratu a zníženie o 2-4% emisií CO2.

 

Postupný prechod na obehové hospodárstvo by mohol časom priniesť výhody ako:

  • menší nápor na životné prostredie
  • zvýšenie bezpečnosti dodávania surovín
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • inováciu, rast a vytvorenie nových pracovných príležitostí (cca. 580.000 nových pracovných pozícií v EÚ).

zdroje:

https://www.eea.europa.eu/sk/articles/obehove-hospodarstvo-v-europe-vsetci

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla