Minerálna voda

Slovensko je na výskyt minerálnych a termálnych vôd neobyčajne bohaté. Pre každú krajinu, v ktorej sa nachádzajú, majú veľký zdravotnícky, hospodársky a spoločenský význam. Na našom území sa nachádzajú všetky známe typy minerálnych vôd okrem rádioaktívnych, niektoré aj vo veľkých koncentráciách.
Minerálne vody v širšom zmysle chápeme ako vody, ktoré sa od obyčajných vôd odlišujú svojim chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Podľa československej štátnej normy ČSN – 86 8000 minerálne vody delíme na:
1. prírodné minerálne vody
2. prírodné liečivé /kúpeľné/ vody
3. prírodné minerálne vody stolové
– prírodné minerálne vody sú vody v prírodných prameňoch i v umelých záchytných objektoch, ktoré majú v mieste výveru obsah rozpustených pevných látok viac ako 1000 mg/l rozpustného CO2.
– prírodné liečivé vody sú vody, ktoré vzhľadom na svoje chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti majú vedecky dokázané blahodárne účinky na ľudské zdravie, takže ich možno využívať na liečebné účely.
– prírodné minerálne vody stolové sú vody, ktoré svojim chemickým zložením, fyzikálnymi a chuťovými vlastnosťami sú vhodné ako diabetické osviežujúce nápoje. Obsah rozpusteného kysličníka uhličitého je vyšší ako 1000 mg/l a obsah rozpustených pevných látok nižší ako 5000 mg/l. Ani jedna zo zložiek a tak isto ani celý súbor týchto zložiek však nemá výrazné farmakologické účinky. Ďalej minerálne a liečivé vody rozdeľujeme a hodnotíme tiež podľa :
– obsahu rozpustených plynov – uhličité, sírne
– obsahu rozpustených pevných látok /celkovej mineralizácie/ : obyčajné, slabo mineralizované, stredne mineralizované a silno mineralizované
– hlavných iónových zložiek – sírne, jódové, brómové, železnaté a so zvýšeným obsahom prvkov : Li, Sr, Ba, Mn, F, H2SiO3, HBO2
– biologicky a farmakologicky významných zložiek
– aktuálnej reakcie : veľmi kyslé, veľmi alkalické
– rádioaktivity – radónové
– prirodzenej teploty v mieste výveru – vlažné, teplé, horúce
osmotického tlaku – hypotonické, izotonické, hypertonické

Na Slovensku poznáme takmer I 500 minerálnych prameňov. Minerálne vody sú v podstate vel’mi zriedené roztoky rozličných solí.
0 prírodnej minerálnej vode hovorime vtedy, ked’ 1 liter obsahuje aspoň 1 gram tuhých rozpustných látok, ak je ich menej, je to prírodná stolová voda.
Podl’a chemického zloženia vo väčšine obsahujú katióny lítia, sodíka, draslíka, vápnika a z aniónov najmä fluór, chlór, bróm, jód.
Podl’a prevládajúceho katiónu ich delíme na vody: sodné, horečnaté, vápenaté a s iným katiónom.
Podl’a prevládajúceho aniónu ich delíme na vody: hydro-uhličitanové, uhličitanové, síranové, chloridové a vody s iným aniónom.
Ak minerálna alebo stolová voda obsahuje v 1 litri aspoň 1 gram rozpustného kysličm’ka uhličitého, je to kyselka (medokýš), ak obsahuje v 1 litri 1 miligram sfrovodíka, je to sírna voda.
Vel’ká časť našich prírodných minerálnych prameňov sú kyselky s obsahom kysličníka uhličitého. Ten sa však k minerálnej vode môže pridať aj umelo (karbonizovaná voda).
Ak má prírodná voda liečivé účinky, je to liečivá voda.
Liečivé vody delíme na: sírne, jódové, železnaté, so zvýšeným obsahom arzénu, so zvýšeným obsahom jednotlivých iónov.
Podľa celkovej mineralizácie sa delia na: jednoduché ( 1 g/1), slabo mineralizované ( 1 g/ 1-5 1), stredne mineralizované (5-15 g/1), silne mineralizované (nad 15g/1). Podl’a prirodzenej teploty pri prameni sa vody s teplotou vyššou ako 25 °C označujú ako termálne a podl’a osmotického tlaku sú hypotonické, izotonické a hypertonické.
Izotonické vody sa v črevách najrýchlejšie a najvýdatnejšie resorbujú, hypertonické viažu na seba v tenkom čreve tekutinu, čím zvyšujú peristaltiku činnosf čriev (výhodné pri zápche), hypotonické sa v čreve resorbujú a zároveň zahustujú, tento podnet sa vyrovnáva zvýšenou diurézou – zvýšeným vylučovaním moču (výhodné pri obličkových a močových chorobách).
Pitie minerálnych vôd môže ovplyvnif aj pH moču (nadbytok bikarbonátov posunuje pH na alkalickú a prevaha iónov vápnika na kyslú stranu).

Liečivé vody teplejšie ako 25 °C (teplice) pôsobia pri pití diureticky, preto sú vhodné pri akútnych zápaloch dolných močových ciest, pri obličkových kameňoch.

Jednoduché kyselky (menej ako 1 gram tuhých častí, ale viac ako 1 gram kysličm’ka uhličitého v 1 1) pôsobia diureticky, dráždia sekréciu žalúdočnej štavy (využívajú sa pri znížení množstva žalúdočnej štavy), využívajú sa pri nechutenstve a močových kameňoch.

Zemité vody (v 1 kilograme viac ako 1 gram tuhých častí) znižujú spazmus hladkého svalstva tráviacich a močových ciest, majú diuretický účinok a zvyšujú vylučovanie kyseliny močovej (pri dne), využívajú sa pri zápalových zmenách močových ciest, chronických zápaloch obličkovej panvičky, pri hypertrofii prostaty, žalúdočných a črevných ochoreniach, spojených so zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.

Alkalické vody (v 1 kg vody viac ako 1 gram tuhých častíc) neutralizujú účinok kyseliny sol’nej v žalúdku (pri jedle trvá neutralizačný účinok dlhšie), spôsobujú pokles hladiny cukru v krvi a jeho vylučovanie močom, čo predurčuje ich použitie pri cukrovke. Vhodné sú aj pri chorobách dýchacích ciest s produkciou vazkého hlienu, zápaloch močového mechúra (cystitíd), dny, žlčových kameňov, chronickom zápale žlčových ciest.

Sol’né vody (v 1 kg vody viac ako 1 gram tuhých častíc, najmä Na’ a CI) zvyšujú sekréciu žalúdočnej štavy, koncentrované majú mierny preháňací účinok, preto sú vhodné pri hypacitíde (nedostatok kyseliny sol’nej v žalúdočnej šfave), chronickej zápche, nechutenstve.

Jódové vody (aspoň 1 mg jódu v 1 kg vody) zvyšujú hladinu vápnika v krvi a jeho ukladanie do kostí – použitie pri kostnej TBC, využívajú sa pri chorobách dýchacích ciest spojených s produkciou vazkého hlienu – ul’ahčujú jeho vykašliavanie.

Síranové alebo sulfátové (viac ako 1 g tuhých častí v 1 kg) vyvolávajú zvýšené vyprázdňovanie žlčníka, slizniciam odoberajú tekutinu a dráždia ich k zvýšenej sekrécii, čím zvyšujú svoj objem a pôsobia na peristaltiku čriev, vhodné sú pri chorobách pečene a pankreasu, pri zápche a dne.

Salinické vody rozpúšfajú v dýchacích cestách a v žalúdku hlien a stimulujú vonkajšiu sekréciu pankreasu.

Mapa a podrobný prehľad jednotlivých prameňov:

Niektoré známe liečivé minerálne vody:

Zaječická hořká