Príspevok na zelenú obnovu rodinných domov

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) začiatkom tohoto roku (2022)  zverejnilo scenár a základné kritériá, podľa ktorých sa budú rozdeľovať príspevky financované zo slovenského Plánu obnovy a odolnosti SR. Plár envirorezortu aj naďalej počíta s tým, že v vyžitím príspevku by sa na Slovensku mohlo zrealizovať okolo 30 000 rodinných domov, pričom o dotáciu môžu požiadať aj tí majitelia domov, ktorí s rekonštrukciou a obnovou domu už začali ešte pred zverejnením pravidiel pridelenia príspevku.  Výška príspevku môže byť až 95% v prípade ak majiteľ domu je zdravotne, alebo sociálne znevýhodnený. Pre štandartnú skupinu žiadateľov sa výška príspevku /dotácie/ pohybuje na úrovni 60%

Dôležitou podmienkou je termín zadania rekonštrukčných prác a ten nemôže byť skorší ako  1. február 2020.

Výška poskytnutého príspevku podľa zverejnených pravidiel nesmie prekročiť:

a) 14 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,

b) 19 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH.

Inštitút enviromentálnej politiky vypracoval k tejto téme podrobnú správu Keď netečie aspoň kvapká.

Oficiálny web projektu  OBNOV DOM

Čo všetko môžete dotáciou na obnovu rodinných domov financovať?

1. Zateplenie a výmena otvorových konštrukcií

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií (napríklad okná)
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne
   

2. Inštalácia nového systému na vykurovanie a ohrev vody

 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltické panely
 • Solárne kolektory
 • Plynový kondenzačný kotol (ešte nie na 100 % potvrdené)
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)
   

3. Vytvorenie zelenej strechy

 • Intenzívnej (hrubšia vrstva substrátu a veľké zaťaženie strechy)
 • Extenzívnej (nízka hrúbka substrátu a menšie zaťaženie strechy)
   

4. Inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu

 • Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Nadzemná bez čerpadla
 • Nadzemná s čerpadlom
   

5. Inštalácia tieniacej techniky

 • Vonkajšie žalúzie
   

6. Odstránenie azbestu

 • Na strechách
 • Obkladu stien
   

7. Pomoc pri financovaní potrebnej dokumentácie

 • Projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia
 • Energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu
 • Energetický certifikát po obnove rodinného domu

 

Poznáme podmienky obnovy rodinných domov (web Ministerstva životného prostredia)

Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou na území mesta Bratislava (web hlavného mesta)

Aká môže byť výška dotácie na rekonštrukciu domu?

Ako sme už hore naznačili výška dotácie a aj preplatenia ostatných nákladov sa líši, či ide o bežného stavebníka, alebo o hmotne či zdravotne znevýhodneného.

Ak patríte k bežným žiadateľom, požiadaním o dotáciu na obnovu rodinného domu môžete získať:

 • 14 000 € na obnovu domu, ktorému sa po úprave zvýši úspora primárnej energie o minimálne 30 až 60 % oproti pôvodnému stavu 
 • 19 000 € na obnovu domu, ktorému sa po úprave zvýši úspora primárnej energie o viac ako 60 % oproti pôvodnému stavu

Príspevok môže byť maximálne vo výške 60 % zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40 % musíte financovať z vlastných úspor alebo si požičať.

Ak patríte k sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupine, výška dotácie je do 15 000 € + DPH (hradené štátom). Oprávnené náklady sa akceptujú až do 95 %, a tak budete musieť z vlastných peňazí alebo pôžičky doplatiť len 5 %.

Kto môže dotácie na obnovu rodinných domov získať a aké sú podmienky?

Dotácie sa budú týkať len majiteľov (fyzických osôb) rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013. Takisto musia byť využívané najmä na bývanie. Ak v dome aj podnikáte, nesmie byť naň vyhradené viac ako 10 % podlahovej plochy. Ak ho zase využívate na hospodárske účely, nemôže ísť o viac ako 20 % jeho kapacity.

Ak o príspevok budete chcieť požiadať, musíte byť uvedený ako vlastník na liste vlastníctva a musíte ním zostať až pokým vám ho nevyplatia. Keď ho máte v spoluvlastníctve, žiadateľom bude ten, kto získa právoplatný súhlas od všetkých. Takisto musíte byť občanom Európskej únie a mať trvalý pobyt na Slovensku.

Žiadosť o získanie dotácie na rekonštrukciu vám zamietnu aj vtedy, keď ste na dom už niekedy dostali iný finančný príspevok z verejných zdrojov. Rovnako tak sa musíte zaviazať, že po vyplatení už nebudete čerpať ďalšie peniaze na projekt ani žiadnu jeho časť z ďalších verejných zdrojov.

Kedy a ako budete môcť o dotácie požiadať a čo k tomu budete potrebovať?

Hoci sa dotácie na obnovu rodinných domov začali plánovať už skôr, požiadať o ne budete môcť až v treťom štvrťroku tohto roka, teda na jeseň. Žiadosti sa budú posielať primárne online. Všetko pôjde prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Pre ľudí, ktorí nebudú môcť alebo nebudú vedieť, ako požiadať o dotáciu online, sa zriadia regionálne kancelárie. Tam vám so všetkým pomôžu a žiadosť odošlete cez internet spoločne. Predpokladá sa, že ich vznikne minimálne 10, z toho 8 by malo sídliť v krajských mestách. Ešte to však nie je potvrdené a presné informácie aj adresy sa budú dopĺňať pred spustením výzvy.

Dotácie sa budú rozdávať podľa poradia, takže čím skôr žiadosť podáte, tým je väčšia šanca, že príspevok aj skutočne získate. Je preto dôležité, aby ste si vopred pripravili všetky potrebné dokumenty, ktoré budete musieť pripojiť k žiadosti.

Dokumenty, ktoré bude treba priložiť k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinných domov:

Dokumentácia, ktorú budete musieť zaslať spolu so žiadosťou, sa líší podľa toho, ako ste na tom s obnovou domu. Ministerstvo rozlišuje štyri prípady:

1. S obnovou rodinného domu ste ešte nezačali alebo ste ju pred podaním žiadosti neukončili a podlieha stavebnému povoleniu.

2. S obnovou domu ste ešte nezačali alebo ste ju pred podaním žiadosti neukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu.

3. Obnovu ste pred podaním žiadosti ukončili a podlieha stavebnému povoleniu.

4. Obnovu ste pred podaním žiadosti ukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu.

 

Ak ste sa rozhodli, požiadať o príspevok / dotáciu na obnovu domu postupujte podľa oficiáneho webu projektu OBNOV DOM