Sivá voda

Sivá voda je podľa Britskej normy BS 8525-2010 komunálna voda bez fekálií a moču. Je to  odpadovú vodu z kúpeľní, spŕch, vaní, umývadiel, pračiek, umývačiek riadu, drvičov odpadu. Nepatrí sem však odpadová voda z toaliet, ktorá sa nazýva čiernou vodou. Sivá voda sa po nazbieraní čistí a následne distribuuje do systému sivej vody a využíva na pranie, splachovanie wc, upratovanie, umývanie áut alebo na polievanie záhrad.

kolobeh vôd
systém sivých vôd

Zber sivej vody je nutné robiť tzv delenou kanalizáciou, pretože do sivej vody nemôže pritekať odpadová voda z toaliet. Preto zavedenie systému sivej vody a jej očistenie a na očistenú “bielu vodu” si vyžaduje vstupné náklady ešte v čase projektovania  domu, prípadne celé prepracovanie kanalizačného systému v prípade existujúcej stavby po prejdení na systém sivej vody. Sivú vodu by sme mali v zásade poznať akého je charakteru, teda či je to voda len  kúpelní, alebo sú tam primiešané vody z práčky (kedy sa v danej vode môžu nachádzať nečistoty s prania vrátane zvyškov vlákien z prádla apd). Podľa poznania charakteru sivej vody volíme potom v čističke intenzitu čistenia

systém kolobehu (recyklácia) vody v donácnosti

Po fáze čistenia, ktoré môže byť buď čiastočné ak sivú vodu použijeme len na polievanie a nie sú v nej použité žiadne chemické látky a mydlá, alebo úplné vyčistenie v čističke odpadových vôd sa už vyčistená tzv biela voda musí napojiť do systému bielej vody, ktorá sa však nemôže žiadnym spôsobom prepojiť s pitnou vodou a všetky prípojky treba označiť že ide o nepitnú vodu.

  Výhody systému sivých vôd

 • ochrana prírodných zdrojov vody
 • zníženie spotreby pitnej vody na účely, kde nie je vyžadujúca pitná kvalita vody
 • zníženie prevádzkových nákladov vodné/stočné
 • odľahčenie splaškovej kanalizácie
 • efektívne čistenie vody
 • spoľahlivý zdroj vody na zavlažovanie v prípade sucha

 

 Nevýhody systému sivých vôd

 • vyššie vstupné náklady
 • nedostatočne vyčistená voda – ohrozenie zdravia užívateľa
 • nedostatočne vyčistená voda – ohrozenie životného prostredia
 • absencia legislatívy zaoberajúcej sa problematikou sivých vôd
 • nedostatočná informovanosť verejnosti o systéme sivých vôd
 • potreba pravidelnej údržby systému
 • technika čistenia a celkový systém si vyžaduje záber určitého priestoru pre prevádzku

zdroj(obrázky a text): ZÁKLADNÉ FAKTY O SYSTÉME VYUŽÍVANIA SIVÝCH VÔD