Actibloc

Automatické čističky ACTIBLOC

Grimy s.r.o predstavuje čističky odpadových vôd pre domáce použitie - Actibloc. Najnovšie domáce čistiarne odpadových vôd pracujú technológiou čiastočne aktivovaného kalu systému SBR (Sequential Batch Reactor - Sekvenčne biologický reaktor).
Výstavba čistiarne odpadových vôd:

Čistiarne (domová čistička) Actibloc sú postavené na základe dvoch nádrží vyrobených z HDPE (Actibloc 1-4, 5-6 Actibloc, Actibloc 7-8). Prvá nádrž má úlohu prvej sedimentačnej nádrže, zatiaľ čo druhá je sekvenčná s biologickým reaktorom. V ponuke je tiež Actibloc 9-12, ktorý sa skladá zo štyroch vertikálnych nádržíí - dve sú sedimentačné a dve s biogickým reaktorom.

Primárne sedimentačné nádrže majú tieto vybavenia:
- Prívod odpadovej vody do sedimentačnej nádrže
- Systém dávkovania odpadových vôd prostredníctvom čerpadla
- Prevod núdze
- Inšpekčný panel.

Trochu zložitejšie je to s vybavením bioreaktora

- Dva odtokové otvory (prieduchy) s napojením na čerpadlá - prvý prieduch je využívaný na čerpanie vyčistenej odpadovej vody do zadržiavacej nádrže a odtiaľ, druhý na recykláciu prebytočného kalu
- Membránový difúzor
- Inšpekčný panel.

 

Ako to funguje?

Kompletný cyklus sa skladá z piatich po sebe idúcich fáz.  Každá fáza trvá 6 hodín a cyklus sa opakuje.
Čistička Actibloc má navyše aj režim " dovolenka", ktorý trvá podľa manuálneho nastavenia 2 týždne, prípadne sa dá nastaviť aj automaticky. V rekreačnom (dovolenkovom) režime je len prevzdušňovanie odpadových vôd - etapa II. Po skončení "dovolenky" sa práca čističky vráti do automatického režimu.
Zhruba po štyroch týždňoch od začatia čistenia  sú už vytvorené mikroorganizmy schopné pracovať na čistení v systéme čističky.

Fáza I: Odpadová voda (splašky) vteká do sedimentačnej nádrže

Odpadová voda prúdi do sedimentačnej nádrže a následne za použitia dávkovacieho čerpadla aj do SBR reaktoru. Čerpadlo obsahuje plavákový snímač a je navrhnuté tak aby sa zabránilo čerpaniu usadeného kalu zo sedimentačnej nádrže

Fáza II: Aeróbne procesy

V priebehu tejto fázy sa odpadová voda prevzdušňuje a mieša pomocou difúzora systému odvetrania cez membrány (disku), ktorý je inštalovaný v spodnej časti nádrže.
Ako pohon sa používa stlačený vzduch dúchadla. Prevzdušňovanie proces prebieha v cyklickom spôsobom.
Prevzdušňovanie umoňuje súčasne dosiahnuť dvoch efektov:
• Vytvorenie aeróbneho procesu, pri ktorom vplyvom kyslíka narastá množstvo baktérií schopných rozkladať odpadové vody, ktoré pritekajú zo sedimentačnej nádrže.
• Intenzívne miešanie odpadových vôd a prebytočného kalu

Fáza III: sedimentácia

To je doba státia, bez prevzdušňovanie. Prebytočný kal klesá k dolnej časti, a vyčistené odpadové vody zostáva v hornej časti nádrže.

Fáza IV: Vypúšťanie čistených odpadových vôd (stáčanie)

V tejto fáze je vyčistená odpadová voda vypúšťaná resp. odvádzaná do retenčnej (zásobnej) nádrže a ďalej vedená do systému  v domácnosti (wc - splachovanie, polievanie apd).Odčerpávanie vyčistenej vody je pomocou čerpadla

Fáza V: Vypúšťanie prebytočného kalu

Zostávajúca časť prebytočného kalu je čerpaný z dolnej časti  reaktora do záchytky pomocou recirkulačného čerpadla.

 

Montáž systému Actibloc na videách: