Čierna voda

Čierna voda je zákonom charakterizovaná ako odpadová voda zo záchodov a kuchynských výleviek.  Zákon č. 184/2002 Z. z. v § 2 ods. 10 charakterizuje splaškovú vodu ako vodu, ktorá pochádza z ľudských obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností z domácnosti, z kúpeľní, zo stravovacích zariadení a iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách. Normálne sú obidve tieto zložky “čierna a sivá” voda kombinované a vypúšťané do jednotného systému odvádzania spoločne a nazývajú sa “splaškové odpadové vody z domácností”, alebo jednoducho “splašky