Odlučovače tukov a ropných látok

Pod pojmom odlučovač alebo separátor rozumieme také zariadenia, ktoré z odpadových splaškových vôd (separátory tukov) alebo splaškových a dažďových vôd (koalescenčné separátory) zbierajú a odstraňujú tukové, olejové a ropné látky. V praxi sa najčastejšie stretávame s odlučovačmi – separátormi tukov. Tie slúžia na zachytávanie a zbieranie tukov a olejov z odpadových vôd kuchynského i kúpelňového pôvodu. Tieto zariadenia sú inštalované v dome, alebo na ceste pred septikom alebo domácou čističkou odpadových vôd.

 

Separátor tukov z odpadovej vody z kuchýň

 

Koalescenčné odlučovače slúžia na zachytávanie olejových a ropných látok z odpadovej alebo dažďovej vody zväčša pri priemyselnom spracúvaní, kde v odpadovej vode sa môžu nachádzať ropné látky

Odlučovač ropných látok