Úžitková voda

Úžitková voda, je voda ktorá sa vyrába vždy z pitnej vody a to buď len ohrevom (teplá voda), pričom pre teplú vodu neplatia žiadne limity nezávadnosti a kvality ako je to pri pitnej vode.  Norma STN 83 0616 definuje teplú vodu ako vodu zdravotne nezávadnú, ktorá však nie je určená na pitie ani na varenie!  Je potrebné vedieť, že teplá úžitková voda nepodlieha žiadnym normám, žiaden právny predpis nestanovuje presné požiadavky na jej kvalitu a nepodlieha ani pravidelným kontrolám. A navyše, kvôli svojej teplote je náchylnejšia na výskyt baktérií. Teplú úžitkovú vodu je možné vyrábať len z pitnej vody. O možnostiach jej použitia rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Úzitková voda sa môže vyrábať ďalej prečistením sivej odpadovej vody (odpadová voda z kúpeľní, spŕch, vaní, umývadiel, pračiek, umývačiek riadu, drvičov odpadu). Prečistením sa mení na úžitkovú (označuje sa aj biela voda)

Úžitková voda môže byť okrem spomenutej teplej vody aj:

  • Priemyselná voda – je úžitková voda používaná v priemyselných závodoch na spracovanie surovín alebo pri výrobe výrobkov, spravidla si ju jednotlivé závody sami pripravujú,recyklujú a uchovávajú v rezervoároch alebo nádržiach.
  • Technologická voda – je úžitková voda, ktorá je súčasťou výrobného procesu daného výrobku.
  • Voda pre závlahy – je povrchová voda na závlahy s klasifikáciou úžitková voda.