Žumpa

Žumpy sú klasickými zariadeniami pre akumuláciu vôd v neodkanalizovaných lokalitách. Ide hlavne o obce s počtom obyvateľov do 15 000 obyvateľov a z nich tvoria prevažnú väčšinu sídla pod 5 000 obyvateľov. Dôsledkom toho je množstvo žúmp situovaných vo vidieckych lokalitách, s obsahom ktorých je potrebné nakladať bez ohrozenia životného prostredia. Podľa STN 75 60 81 sa charakterizuje žumpa ako podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu splaškových vôd zvyčajne vyprázdňovaná fekálnym vozom. Žumpy sa budujú iba tam, kde nie je možnosť splaškové vody odvádzať do kanalizácie. Pri nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp sa prihliada na obsah žumpy, ktorý má charakter “akumulovanej splaškovej vody”. Vo všeobecnosti možno povedať, že prevažnú časť produkovaného množstva obsahu žúmp tvoria akumulované splaškové. V lokalitách, kde je k dispozícii taká kanalizačná sieť, ktorej súčasťou je látkovo nepreťažená čistiareň odpadových vôd je vhodné zabezpečiť vývoz obsahu žúmp do stokovej siete so súhlasom prevádzkovateľa spravidla na ČOV. Zloženie “akumulovanej splaškovej vody” v žumpe je cca 600 mg.l-1 BSK5 a cca 1 300 mg.l-1 CHSK, pričom hodnota pH je v rozmedzí od 7,4 do 7,8. Obsah NL 0,2 — 0,6 g/l. Pri návrhu žumpy je potrebné uvažovať, že podľa ustanovenia vodného zákona § 76, ods. 9 platnosť povolenia vypúšťať komunálne odpadové vody do kanalizácie zaniká dňom 31. 12. 2015 a do podzemných vôd dňom 31. 12. 2005, a každý obyvateľ bude povinný napojiť sa do stokovej siete — zákon č. 184/2002 Z. z. § 32, ods. 2.

Žumpa je bezodtoková nádrž zhromažďujúca splaškové vody z domu. Obsah žumpy je potrebné vyvážať na zneškodnenie, prípadne využitie. Najčastejšie sa obsahy žúmp spracúvajú na ČOV. Zriedkavejšie je použitie pre závlahu hnojením, ktoré však nie je možné v každom vegetačnom období realizovať. Žumpy, ktorých obsah preteká do zeme znečisťujú prostredie, osobitne podzemné vody. Veľmi často sa stávajú dôvodom znečistenia vôd v domácich studniach. Preto je veľmi potrebné, aby žumpy a žumpové systémy vyhovovali požiadavkám STN 75 6081 — Žumpy pre splaškové odpadové vody s platnosťou od 05/2000. Táto norma stanovuje aj postup výpočtu potrebného objemu žumpy. Umiestnenie žumpy nesmie ohrozovať zdroje vody.

 

(zdroj: http://hnonline.sk/expert/73761-zumpy-a-male-cistiarne-odpadovych-vod)